Kobieta w pełni

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KOBIETAWPELNI.PL

1. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce Prywatności, rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna, Newsletter) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej:
 2. Ponieważ przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies przedstawiamy Państwu informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z korzystaniem z Usług Elektronicznych oraz dokonywaniem zakupów w Sklepie Internetowym (dalej: „Dane Osobowe”).
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logistic Budsystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w, ul. 1-go Maja 25/10, Katowice 40-225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390136, NIP: 9542726867, REGON: 241974110, z kapitałem zakładowym 6000,00 zł; adres do korespondencji: ul. Słowików 48A, 40-534 Katowice („Administrator”).
 4. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 5. Dane Osobowe będą przez Administratora:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w następujących celach:
  • ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz umów świadczenia Usług Elektronicznych z Panią/Panem, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • w celu prowadzenia bezpośrednich działań marketingowych (Newsletter) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • w celu prowadzenia dokumentacji rachunkowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • w celu ustalania, dochodzenia lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • w celu korzystanie ze strony Sklepu i zapewnienie jej prawidłowego działania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego;
  • prowadzenie statystyk i analizy ruchu w Sklepie tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającym na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu realizacji Zamówienia, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także w celach prowadzenia dokumentacji rachunkowej oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz świadczenia Usługi Elektronicznej – Konto:
   • imię i nazwisko,
   • adres podany jako adres wysyłki zamówienia,
   • nr telefonu,
   • numer konta bankowego,
   • nazwa firmy (jeśli podana),
   • numer NIP (jeśli podany),
   • adres e-mail.
  2. w celu prowadzenia bezpośrednich działań marketingowych (Usługa Elektroniczna – Newsletter):
   • e-mail;
   • imię i nazwisko (opcjonalnie).

4. Konieczność podania danych osobowych / konsekwencje niepodania

Podanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Administratorem oraz korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep (Konta oraz Newslettera). W przypadku niepodania w/w określonych danych osobowych, niestety Administrator nie będzie mógł zawrzeć lub wykonać z Panią/Panem umowy.

5. Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, którym Administrator danych zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności podmiotom prowadzącym księgowość Administratora, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT i konsultantom prawnym. Naszym partnerom i dostawcom udostępniamy wyłącznie te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie ich usług na naszą rzecz.
 2. Zapewniamy, że powyższe podmioty przetwarzają Dane Osobowe zgodnie z RODO, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przechowywanie danych związanych z zawarciem Umowy:
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności podatkowymi i rachunkowymi lub do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy.
 2. Przechowywanie danych związanych z korzystaniem z Newslettera:
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu korzystania z Newslettera będą przechowywane przez okres świadczenia przez Sklep usług marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 3. Przechowywanie Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Konta:
  • Pani/Pana Dane Osobowe przetwarzane w celu korzystania z Konta będą przechowywane przez czas nieoznaczony, jednak nie dłużej, niż do świadczenia tej Usługi Elektronicznej na Pani/Pana rzecz, w szczególności do usunięcia Konta w Sklepie Internetowym oraz wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu odnośnie przetwarzania tych Danych.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:
  • prawo dostępu do Pani/Pana Danych Osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana Danych Osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana Danych Osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
  • prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana Danych Osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 2. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 1. Administrator może korzystać z profilowania w Sklepie Internetowym dla celów marketingu bezpośredniego, jednak podejmowane na jego podstawie decyzje nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży oraz możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie.
 2. W ramach działalności Sklepu, możliwe jest automatyczne dopasowywanie pewnych treści do potrzeb Klienta, tj. dokonywanie profilowania przy wykorzystaniu danych osobowych Klienta.
 3. Profilowanie może polegać na analizie lub prognozie Pani/Pana zachowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego, np. poprzez przeglądanie stron danych Produktów lub analizę historii dokonanych zakupów.

9. Kontakt z Administratorem

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Pani/Pana Danych Osobowych lub skorzystania z przysługujących Pani/Pana praw, proszę skontaktować się z Administratorem drogą poczty elektronicznej – na adres: kobietawpelni@gmail.com lub telefonicznie:

504 752 179; 731 878 762.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Sklep Internetowy, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu Internetowego („Użytkownik”). Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Postanowienia ogólne

 1. Pliki Cookies to pliki przechowujące informacje o odwiedzeniu strony Sklepu Internetowego i przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego (telefonu, tabletu).
 2. Kategorie plików cookies:
  • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  • „własne” – zamieszczane przez Sklep Internetowy;
  • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Sklep Internetowy;

2. W jakich celach wykorzystuje się pliki cookies?

 1. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego podczas jego przeglądania;
  • późniejszego skojarzenia Użytkownika Sklepu Internetowego w przypadku ponownego połączenia Sklepu Internetowego z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 2. Użytkownikom mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookies – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane na przykład przez etykiety RFID. Może to skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i do identyfikowania tych osób.

3. Czy pliki cookies są łączone z danymi osobowymi?

 1. Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

4. Jak zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies?

 1. Celem zmiany sposobu otrzymywania i przechowywania plików cookie, należy skonfigurować ustawienia w przeglądarkach internetowych, np.:
 2. Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie na urządzeniu Użytkownika (dysk twardy, telefon, tablet i inne). Możliwe jest jednak dokonanie zmian ustawień przeglądarki, a także usunięcie plików cookie i automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.
 3. W przypadku jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może dokonać zmiany ustawień użytkowanej przez siebie przeglądarki internetowej. Jednakże wyłączenie obsługi wszystkich plików cookies, w tym tych niezbędnych do procesów uwierzytelniania bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.