Kobieta w pełni

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KOBIETAWPELNI.PL

1. Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym kobietawpelni.pl prowadzony jest przez Logistic Budsystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w, ul. 1-go Maja 25/10, Katowice 40-225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390136, NIP: 9542726867, REGON: 241974110, z kapitałem zakładowym 6000,00 zł; adres do korespondencji: ul. Słowików 48A, 40-534 Katowice.
 2. Klienci mogą kontaktować się ze sklepem:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: kobietawpelni@gmail.com;
  2. telefonicznie, pod numerem: 504 752 179; 731 878 762.
  3. pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Słowików 48A, 40-534 Katowice.
 3. Sprzedawca posiada konto bankowe w MBank, o numerze: [97 1140 2017 0000 4502 1273 7476].
 4. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem kobietawpelni.pl, zwaną dalej “Sklepem Internetowym”.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies;
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  3. Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  5. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  6. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader;
  7. dla złożenia Zamówienia niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 6. Ceny widniejące w Sklepie Internetowym, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 7. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Produkt w zamówieniu. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

2. Definicje

 1. Regulamin” – niniejszy regulamin wraz z załącznikami określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 2. Klient” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także przedsiębiorca indywidualny, którzy zawierają ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 3. Konsument” – konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 4. Przedsiębiorca indywidualny” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Umowa sprzedaży na odległość” – umowa sprzedaży Produktu/świadczenia Usług Elektronicznych (o ile ma zastosowanie), zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Produkt” – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie Produkty zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 7. Ceny” – ceny Produktów brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich.
 8. Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 9. Usługa Elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy na rzecz jego użytkowników za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Wyróżnia się następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  1. “Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
  2. Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z Klientom automatyczne otrzymywanie od Sklepu Internetowego cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
  3. Formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 10. Zakupy Bez Rejestracji” – dodatkowa usługa stworzona przez Sprzedawcę dla Klienta umożliwiająca dokonanie zakupu Produktów z asortymentu Sprzedawcy, bez konieczności rejestracji w Sklepie Internetowym.
 11. Formularz Rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Polityka Prywatności” – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. Polityka prywatności i plików cookies stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie  ”.
 13. Dzień Roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Sprzedawca” – Logistic Budsystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w, ul. 1-go Maja 25/10, Katowice 40-225, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390136, NIP: 9542726867, REGON: 241974110, z kapitałem zakładowym 6000,00 zł; adres do korespondencji: ul. Słowików 48A, 40-534 Katowice.

3. Konto

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony oraz nieodpłatnie.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po rejestracji następującej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza oraz kliknięcie pola “”.
 3. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Podanie numeru jest warunkiem koniecznym świadczenia usług dodanych przez Sprzedawcę.
 4. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą.
 5. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 6. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony dotycząca Konta. Klient może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Newsletter

 1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newslettera następuje przez:
  • podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „”.
  • zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany do Newslettera.
 2. Usługa Elektroniczna Newslettera jest świadczona nieodpłatnie, na czas nieoznaczony.
 3. Klient ma możliwość rezygnacji z Newslettera w każdej chwili bez podania przyczyny poprzez wypisanie się, tj.: wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: kobietawpelni@gmail.com lub przesłanie pisemnego zawiadomienia na adres: ul. Słowików 48A, 40-534 Katowice.
 4. Rezygnacja z Newslettera jest również możliwa poprzez kliknięcie przycisku „”, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail, przesłanej do Klienta w ramach Newslettera.

5. Zamówienie i warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien posiadać Konto w Sklepie Internetowym lub wybrać opcję Zakupu Bez Rejestracji.
 2. Zamówienie w Sklepie Internetowym składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. W Formularzu Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 4. Do dokonania Zakupu Bez Rejestracji konieczne jest :
  • Zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego
  • Podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (danych określonych w pkt 5.3.).
 5. Złożenie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności i Plików Cookies oraz zaznaczenie w Formularzu Zamówienia, że zapoznał się z ich treścią i w pełni akceptuje ich postanowienia.
 6. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 7. Do złożenia Zamówienia konieczny jest:
  • wybór Produktu,
  • wybór formy płatności,
  • wybór sposobu dostawy przesyłki aktualnie obowiązującej w Sklepie Internetowym (pkt 7 Regulaminu).
 8. Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany w Zamówieniu o przyjętym Zamówieniu oraz o kolejnych etapach jego realizacji. Nie później, niż do czasu dostawy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz zawarcie umowy sprzedaży na trwałym nośniku, drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia złożonego Zamówienia.
 9. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, jeśli wystąpią szczególne okoliczności, w których realizacja okaże się niemożliwa lub wyjątkowo utrudniona (błąd oprogramowania, czynniki zewnętrzne).
 10. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 11. Faktura potwierdzająca zakup wysyłana jest za pomocą poczty elektronicznej.
 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie ze wskazaniami określonymi powyżej.

6. Formy płatności oraz dostawa Produktów

 1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o łącznej Cenie Produktu lub Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 2. W przypadku, gdy z danym sposobem płatności wiążą się dodatkowe koszty dla Klienta, Sprzedawca informuje o tym najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia.
 3. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:
  1. gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (wybierając tę formę płatności Klient obciążany jest dodatkowym, zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości [_] zł, doliczanym do każdej przesyłki;
  2. płatności obsługiwane przez PayPro S.A.
   • przelew online;
   • przelew tradycyjny;
   • płatność BLIK;
   • płatność kartą.
 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, prowadzonym przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000 zł w całości opłacony, NIP: 7792369887.

7. Dostawa

 1. Termin dostawy Produktu Klientowi wynosi maksymalnie
 2. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwa od powyższej zasady będą wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Dostawa Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym jest odpłatna, a koszty dostawy Produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  • przesyłka kurierska;
  • przesyłka kurierska pobraniowa;
  • przesyłka paczkomatowa.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w pkt 9 Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Produktu przez Klienta w paczkomacie lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu, a Zamówienie uważane będzie za anulowane.
 8. W sytuacji określonej w pkt 7.7., Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy umowy sprzedaży.

8. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu/Produktów, liczonym od dnia następującego po dniu otrzymania Produktu/Produktów.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  • pisemnie na adres: ul. Słowików 48A, 40-534 Katowice;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: kobietawpelni@gmail.com
 3. Skorzystanie przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy, możliwe jest po wypełnieniu formularza “odstąpienie od umowy” stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub złożenie oświadczenia w innej formie.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Odesłanie Produktu, co do którego Klient odstąpił od umowy powinno nastąpić na adres: ul. Słowików 48A, 40-534 Katowice.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w związku z odstąpieniem od umowy, w tym w szczególności koszty przesyłki, ponosi Klient.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki do Klienta (z wyłączeniem kosztów dostarczenia Produktu do Sprzedawcy oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w pkt 8.7. Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca w porozumieniu z Klientem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.
 9. Jeżeli dostarczony do Sprzedawcy Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Produktu uszkodzonego. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktu.

9. Reklamacja Produktu/Usług Elektronicznych

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną na podstawie i w zakresie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności zawartych w Kodeksie Cywilnym (art. 556-576 k. c.).
 2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
 3. Reklamacja może zostać zgłoszona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kobietawpelni@gmail.com lub przesyłką pocztową na adres: Słowików 48A, 40-534 Katowice.
 4. Poprawnie złożona reklamacja Produktu powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta w zakresie rozpoznania reklamacji.
 5. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Transport reklamowanych Produktów odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sklep Internetowy oraz pozostałe, związane z działaniem Sklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kobietawpelni@gmail.com; pisemnie na adres: ul. Słowików 48A, 40-534 Katowice.
 8. Poprawnie złożona reklamacja Usług Elektronicznych powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta, adres, adres e-mail, numer telefonu;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta w zakresie rozpoznania reklamacji.
 9. Wymogi podane w pkt 9.4. i 9.9 powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 10. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin został opracowany w dniu 3 marca 2021 r. i wchodzi w życie w tym dniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie sprawy sporne oraz nieuregulowane Regulaminem będzie rozpatrywał sąd powszechny.

11. Załączniki do Regulaminu: